Fikret KOÇ
Baş Denetçi
fikret.koc@mynet.com

    DİĞER YAZILARIMIZ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Türkiye finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye

Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)'de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 10)

 

MADDE 1 -3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal

Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)'in EK-1'inde yer alan

"TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması" Standardının;

(a)39M paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 39N ve 39O

paragrafları eklenmiştir.

"39N. TFRS 1'de Devlet Kredileri'ne ilişkin olarak yapılan değişiklikle B1(f)

ve B10-B12 Paragrafları eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 31/12/2012 tarihinden

sonra başlayan raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

39O. B10 ve B11 Paragrafları, TFRS 9'a atıfta bulunmaktadır. İşletmenin TFRS

1'i uyguladığı ancak TFRS 9'u henüz uygulamadığı durumda, B10 ve B11

Paragraflarında TFRS 9'a yapılan atıflar TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve

Ölçme' Standardına yapılmış sayılır."

(b)B1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"B1. Bu Ek, aşağıda yer alan konularda istisnalar içermektedir:

(a) Finansal varlık ve borçların finansal durum tablosu (bilanço) dışı

bırakılması (B2 ve B3 Paragrafları),

(b) Finansal riskten korunma muhasebesi (B4 ve B6 Paragrafları),

(c) Kontrol gücü olmayan paylar (azınlık payları) (B7 Paragrafı),

(d) Finansal varlıkların ölçümü ve sınıflanması (B8 Paragrafı),

(e) Saklı türev ürünler (B9 Paragrafı) ve

(f) Devlet kredileri (B10-B12 Paragrafları)."

(c) B9 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B10-B12

paragrafları eklenmiştir.

 

"Devlet kredileri

B10.TFRS'leri ilk kez uygulayan bir işletme, aldığı bütün devlet kredilerini

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı uyarınca finansal borç veya özkaynağa

dayalı finansal araç olarak sınıflandırır. B11 Paragrafında izin verilen durum dışında,

TFRS'leri ilk kez uygulayan bir işletme, TFRS 9 Finansal Araçlar ve TMS 20 Devlet

Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standartlarının

hükümleriniTFRS'lere geçiş tarihinde mevcut olan devlet kredilerine ileriye yönelik

olarak uygular ve devlet kredisinin piyasa faiz oranından düşük olmasından kaynaklanan

faydasını devlet teşviki olarak muhasebeleştirmez. Dolayısıyla, TFRS'leri ilk kez

uygulayan bir işletmenin TFRS'lere geçiş tarihinden önce kullandığı GKGMİ uyarınca

piyasa faiz oranından düşük oranlı bir devlet kredisini TFRS hükümlerinden farklı olarak

muhasebeleştirmesi ve ölçmesi durumunda, işletme ilgili kredinin önceki GKGMİ

uyarıncaTFRS'lere geçiş tarihindeki defter değerini, TFRS'lere göre düzenlediği finansal

durum tablosunda kredinin defter değeri olarak kullanır. İşletme, TFRS'lere geçiş

tarihinden sonra, söz konusu kredilerin ölçümünde TFRS 9'u uygular.

B11. B10 Paragrafında yer alan hükümlere rağmen, gerekli bilgilerin devlet

kredisinin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında elde edilmiş olması koşuluyla, TFRS 9 ve

TMS 20 hükümleri TFRS'lere geçiş tarihinden önce meydana gelen herhangi bir devlet

kredisine geriye dönük olarak uygulanabilir.

B12. B10 ve B11 Paragraflarında yer alan hükümler ve sağlanan rehberlik,

işletmenin önceden gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak

muhasebeleştirilen finansal araçların sınıflandırılmasıyla ilgili D19-D19D Paragraflarında

tanımlanan istisnaları kullanmasını engellemez."

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama

dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu

Tebliği 1/1/2013 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

 

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

AHMET HAYVALI

SAMDEN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ