Fikret KOÇ
Baş Denetçi
fikret.koc@mynet.com

    DİĞER YAZILARIMIZ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan

 

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

(Sıra No: 11)

 

MADDE 1 -3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal

Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)'in Ek'inde yer alan

"TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması" Standardının;

 

(a) 4 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 4A ve 4B

paragrafları eklenmiştir.

 

"4A. 2 nci ve 3 üncü paragraflardaki hükümlere bağlı olmaksızın, önceki bir

raporlama döneminde TFRS'leri uygulayan ancak düzenlenen en son yıllık finansal

tablolarınınTFRS'lerle uyumunu açık ve tam bir şekilde belirtmemiş olan bir işletme, bu

TFRS'yi uygulamalı ya da TFRS'leri uygulamayı hiç bırakmamış gibi TMS 8 Muhasebe

Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye

dönük olarak TFRS'leri uygulamalıdır.

 

4B. İşletme 4A Paragrafı uyarınca bu TFRS'yi uygulamayı tercih etmediği

durumlarda da, TMS 8'deki açıklama hükümlerine ilave olarak TFRS 1'in 23A-23B

Paragraflarındaki açıklama hükümlerini uygular."

(b) 23 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 23A ve 23B

paragrafları eklenmiştir.

 

"23A. 4A Paragrafında belirtildiği üzere, önceki bir dönemde TFRS'leri uygulayan işletme aşağıdaki hususları açıklar:

 

•(a)  TFRS'leri uygulamayı bırakma nedenini ve

(b) TFRS'leri uygulamaya tekrar başlama nedenini.

23B. İşletme, 4A Paragrafı uyarınca, TFRS 1'i uygulamayı tercih etmediğinde,

TFRS'leri uygulamayı tercih etme nedenlerini TFRS'leri uygulamayı hiç bırakmamış

gibi açıklar."

(c) 39O paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 39P ve 39Q

paragrafları eklenmiştir.

 

"39P. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 4A-4B ve

23A-23B Paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları,

Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük

olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde

uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken

uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.

39Q. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle D23 Paragrafı

eklenmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde

Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde

veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya

izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus

dipnotlarda açıklanır."

(ç) D23 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"D23. TFRS'leri ilk kez uygulayan bir işletme geçiş tarihinden itibaren veya

TMS 23'ün 28 inci Paragrafında izin verildiği üzere daha erken bir tarihten itibaren TMS

23 hükümlerini uygulamayı tercih edebilir. Bu istisnayı uygulayan işletme TMS 23'ü

uygulamaya başladığı tarihten itibaren:

 

(a) Önceki GKGMİ'ye göre aktifleştirilen ve varlıkların söz konusu tarihteki

defter değerine dahil edilen olan borçlanma maliyeti unsurlarını düzeltmez ve

(b) Halihazırda inşa edilmekte olan özellikli varlıklara ilişkin olarak söz konusu

tarihte veya sonrasında katlanılan borçlanma maliyetleri de dahil olmak katlanılan

borçlanma maliyetlerini TMS 23 uyarınca muhasebeleştirir."

 

MADDE 2 -13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında

Tebliğ'in (Sıra No: 66) ekinde yer alan "TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu"

Standardının;

(a)10 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"10. Tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir:

(a) Dönem sonu finansal durum tablosu,

(b) Döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,

(c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu,

(d) Döneme ait nakit akış tablosu,

(e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı

notlar,

(ea) 38 ve 38A Paragraflarında belirtildiği şekilde bir önceki döneme ait

karşılaştırmalı bilgi ve

(f) İşletme bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında,

finansal tablo kalemlerini geriye dönük olarak düzelttiğinde ya da finansal tablo

kalemlerini yeniden sınıflandırdığında, 40A-40D Paragrafları uyarınca bir önceki

dönemin başındaki finansal durum tablosu.

İşletme, finansal tabloları için bu Standartta kullanılanlardan farklı başlıklar

kullanabilir. Örneğin, işletme ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu' yerine

‘kapsamlı gelir tablosu' başlığını kullanabilir."

 

(b) 38 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıda yer alan 38 ve

38C paragraflarından önce gelen başlıklar ile 38A-38D paragrafları eklenmiştir.

"Asgari karşılaştırmalı bilgi

 

38. Başka bir TFRS'de aksine bir hüküm bulunmadıkça, işletme cari dönem

finansal tablolarında raporlanan tüm tutarlara ilişkin bir önceki döneme ait karşılaştırmalı

bilgileri sunar. Cari dönemin finansal tablolarının anlaşılması bakımından gerekli olması

durumunda, metinsel ve tanımsal bilgilere ilişkin de karşılaştırmalı bilgi verir.

38A. İşletme asgari olarak iki finansal durum tablosu, iki kar veya zarar ve

diğer kapsamlı gelir tablosu, iki ayrı kar veya zarar tablosu (sunulması durumunda), iki

nakit akış tablosu ve iki özkaynaklar değişim tablosu ve bunlara ilişkin dipnotları sunar.

38B. Bazı durumlarda, bir önceki dönemde veya dönemlerde finansal tablolarda

 

yer alan metinsel bilgi, cari dönemde de geçerliliğini sürdürebilir. Örneğin, işletme bir

önceki dönemde sonucu belirsiz olan ve halen çözüm bekleyen yasal bir anlaşmazlığa

ilişkin detayları cari dönemde de açıklar. Finansal tablo kullanıcıları, bir önceki dönemin

sonunda mevcut olan belirsizlik ve cari dönemde bu belirsizliği çözme konusunda ne tür

adımlar atıldığı hakkında açıklanan bilgilerden yararlanabilirler.

İlave karşılaştırmalı bilgi

 

38C. TFRS'lere uygun olarak hazırlandığı sürece, işletme TFRS'lerde

öngörülen asgari karşılaştırmalı finansal tablolara ilave olarak karşılaştırmalı bilgi

sunabilir. İlave karşılaştırmalı bilgi 10 uncu Paragrafta belirtilen tablolardan bir veya

daha fazlasını içerebilir, başka bir ifadeyle söz konusu karşılaştırmalı bilgilerin tam bir

finansal tablolar setini kapsaması gerekmez. Bu durumda, işletme ilave tablolara ilişkin

dipnot bilgisini sunar.

 

38D. Örneğin, işletme üçüncü bir kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu

sunabilir (böylece cari döneme, bir önceki döneme ve ilave bir karşılaştırmalı döneme

ilişkin bilgiler sunulur). Bununla birlikte, işletmenin üçüncü bir finansal durum tablosu,

üçüncü bir nakit akış tablosu veya üçüncü bir özkaynaklar değişim tablosu (başka bir

ifadeyle; başka bir ilave karşılaştırmalı finansal tablo) sunması zorunlu değildir.

İşletmenin finansal tablolara ilişkin dipnotlarda ilave kar veya zarar ve diğer kapsamlı

gelir tablosuna ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunması gerekir."

 

(c) 39 ve 40 ıncı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"39. "-"

40. "-""

 

(ç) 40 ıncı paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile 40A-40D

paragrafları eklenmiştir.

 

"Muhasebe politikasında değişiklik, geriye dönük düzeltme veya yeniden

Sınıflandırma

 

40A. İşletme aşağıdaki durumlarda, 38A paragrafında öngörülen asgari

karşılaştırmalı finansal tablolara ilave olarak bir önceki dönemin başlangıcına ait üçüncü

bir finansal durum tablosu sunar:

(a) Bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında, finansal tablo

kalemlerini geriye dönük olarak düzelttiğinde veya finansal tablo kalemlerini yeniden

sınıflandırdığında ve

(b) Geriye dönük uygulamanın, geriye dönük düzeltmenin veya yeniden

sınıflandırmanın, bir önceki dönemin başındaki finansal durum tablosunda yer alan

bilgiler üzerinde önemli bir etkisi bulunduğunda.

 

40B. 40A Paragrafında belirtilen durumlarda, işletme aşağıdaki üç finansal

durum tablosunu sunar;

(a) Cari dönemin sonundaki finansal durum tablosu,

(b)Bir önceki dönemin sonundaki finansal durum tablosu ve

(c) Bir önceki dönemin başındaki finansal durum tablosu.

 

40C. İşletmenin 40A Paragrafı uyarınca ilave bir finansal durum tablosu

sunması gerektiğinde, işletme 41-44 üncü paragraflarda ve TMS 8'de öngörülen bilgileri

açıklamalıdır. Bununla birlikte, bir önceki dönemin başındaki açılış finansal durum

tablosunda ilgili dipnotları sunması gerekli değildir.

 

40D. Bu açılış finansal durum tablosunun tarihi, işletmenin finansal tablolarının

önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunup sunmadığına bakılmaksızın (38C

Paragrafında izin verildiği üzere) bir önceki dönemin başlangıcı olur."

 

(d) 41 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"41. İşletme, finansal tablolarındaki kalemlerin sunuluşunu ve

sınıflandırılmasını değiştirmesi durumunda, uygulanabilir olduğu sürece, karşılaştırmalı

tutarları yeniden sınıflandırır. Karşılaştırmalı tutarları yeniden sınıflandırdığında

aşağıdaki açıklamaları yapar (bir önceki dönemin başlangıcı da dahil olmak üzere):

 

(a) Yeniden sınıflandırmanın niteliği,

(b) Yeniden sınıflandırılan her bir hesap kaleminin veya sınıfının tutarı ve

(c) Yeniden sınıflandırmanın nedeni."4

(e) 139K paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 139L paragrafı

eklenmiştir.

 

"139L. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 10, 38 ve 41

inci Paragraflar değiştirilmiş, 39-40 ıncı Paragraflar silinmiş ve 38A-38D ile 40A-40D

Paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe

Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak

2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken

uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda,

bu husus dipnotlarda açıklanır.

 

MADDE 3 -3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal

Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)'in Ek'inde yer alan

"TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması" Standardının;

 

(a) 21 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"21. TFRS'lerin ilk kez uygulandığı finansal tablolar, sunulan tüm tablolar için

karşılaştırmalı bilgiye yer verecek şekilde, en az üç finansal durum tablosunu, iki

kapsamlı gelir tablosunu, iki bireysel gelir tablosunu (sunulması durumunda), iki nakit

akış tablosunu, iki özkaynaklar değişim tablosunu ve ilgili dipnotları yer içerir."

 

(b) 39Q paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda verilen 39R paragrafı

eklenmiştir.

 

"39R. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 21 inci

Paragraf değiştirilmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe

Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak

2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken

uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda,

bu husus dipnotlarda açıklanır."

 

MADDE 4 - 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ara

Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında

Tebliğ (Sıra No: 19)'in Ek'inde yer alan "TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama"

Standardının;

(a) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5. TMS 1 uyarınca tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir:

(a) Dönem sonu finansal durum tablosu,

(b) Döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,

(c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu,

(d) Döneme ait nakit akış tablosu,

(e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı

notlar,

(ea) TMS 1'in 38 ve 38A Paragraflarında belirtildiği şekilde bir önceki döneme

ait karşılaştırmalı bilgi ve

(f) İşletme bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında,

finansal tablo kalemlerini geriye dönük olarak düzelttiğinde ya da finansal tablo

kalemlerini yeniden sınıflandırdığında, TMS 1'in 40A-40D Paragrafları uyarınca bir

önceki dönemin başındaki finansal durum tablosu.

İşletme, finansal tabloları için bu Standartta kullanılanlardan farklı başlıklar

kullanabilir. Örneğin, işletme ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu' yerine

‘kapsamlı gelir tablosu' başlığını kullanabilir."

(b) 51 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 52 nci paragraf

eklenmiştir.

"52. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler ile TMS 1 Finansal

Tabloların Sunuluşu Standardındaki değişiklikten kaynaklanan bir değişiklik olarak 5

inci Paragraf değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe

Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak

2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken

uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda,

bu husus dipnotlarda açıklanır."

 

MADDE 5 -31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ

(Sıra No: 15)'in Ek'inde yer alan "TMS 16 Maddi Duran Varlıklar" Standardının;

•(a)  8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"8. Yedek parça, yardımcı donanım ve servis donanımı gibi kalemler, maddi

duran varlık tanımını karşılamaları durumunda, bu TFRS uyarınca muhasebeleştirilir.

Aksi halde söz konusu kalemler stok olarak sınıflandırılır."

(b) 81F paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 81G paragrafı

eklenmiştir.

"81G. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 8 inci

Paragraf değiştirilmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe

Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak

2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken

uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda,

bu husus dipnotlarda açıklanır."

 

MADDE 6 -28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında

Tebliğ (Sıra No: 40)'in Ek'inde yer alan "TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum"

 

Standardının;

 

(a) 35 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"35. Bir finansal araçla veya finansal borç niteliğindeki bir unsurla ilgili faiz,

temettü, kayıp ve kazançlar, kâr ya da zararda gelir veya gider olarak muhasebeleştirilir.

Özkaynağa dayalı finansal araç sahiplerine yapılan dağıtımlar doğrudan özkaynaklarda

muhasebeleştirilir. Özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetleri özkaynaktan

indirim olarak muhasebeleştirilir."

 

(b) 35 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 35A paragrafı

eklenmiştir.

"35A. Özkaynağa dayalı finansal araç sahiplerine yapılan dağıtımlara ve

özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetlerine ilişkin gelir vergileri, TMS 12

Gelir Vergileri uyarınca muhasebeleştirilir."

 

(c) 37 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"37. İşletme, kendi özkaynağına dayalı finansal araçlarının ihracında ya da geri

satın alımında genellikle çeşitli maliyetlere katlanır. Bu maliyetler, tescil ve diğer

mevzuata dayalı ücretleri, yasal, mali ve diğer profesyonel danışmanlık ücretlerini, basım maliyetlerini ve damga vergilerini içerebilir. Özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetleri, doğrudan bu işlemlerden dolayı katlanılan yani aksi halde katlanılmasına gerek olmayan ek maliyetler olduğu sürece, özkaynaktan indirim olarak

muhasebeleştirilir. Bunun yanı sıra, vazgeçilen özkaynak işlemleriyle ilgili maliyetler

gider olarak muhasebeleştirilir.

 

(ç) 39 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"39. Dönem içinde özkaynaktan indirim olarak muhasebeleştirilen işlem

maliyetlerinin tutarı, TMS 1'e göre ayrıca açıklanır."

 

(d) 97K paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 97L ve 97M

paragrafları eklenmiştir.

"97L. TMS 32'de yapılan Finansal Varlıkların ve Finansal Borçların

Netleştirilmesi değişikliğiyle UR38 Paragrafı silinmiş ve UR38A-UR38F Paragrafları

eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık

raporlama dönemlerinde uygulanır. Bu değişiklik geriye dönük olarak uygulanır. Erken

uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda,

bu husus dipnotlarda açıklanır ve TFRS 7'de yapılan Açıklamalar - Finansal Varlıkların

ve Finansal Borçların Netleştirilmesi değişikliği uyarınca gereken açıklamalar yapılır.

97M. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 35, 37 ve 39

uncu Paragraflar değiştirilmiş, 35A Paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik TMS 8

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı

uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık

raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu

değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır."

 

MADDE 7 -15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ(Sıra No: 44)'in Ek-

2'sinde yer alan "TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri

Finansal Araçlar" Yorumunun;

 

(a) 11 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"11. TMS 32'nin 35 inci Paragrafı uyarınca, özkaynağa dayalı finansal araç

sahiplerine yapılan dağıtımlar doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir. Finansal borç

olarak sınıflandırılan finansal araçlarla ilgili faiz, temettü ve diğer getiriler yasal açıdan

temettü veya faiz olarak ya da başka bir şekilde nitelendirilip nitelendirilmediğine

bakılmaksızın gider olarak muhasebeleştirilir."

 

(b) 16 ncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 17 nci paragraf

eklenmiştir.

 

"17. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 11 inci Paragraf

değiştirilmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde

Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde

veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya

izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus

dipnotlarda açıklanır."

 

MADDE 8 -2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ara

Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında

Tebliğ (Sıra No: 19)'in Ek'inde yer alan "TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama"

Standardının;

 

(a) 16A paragrafının (g) bendinin (iv) alt bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(iv) İşletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine bu tür

tutarların düzenli olarak sunulması ve en son yıllık finansal finansal tablolarda

raporlanabilir bölüm için açıklanan tutarlarda önemli değişikliklerin söz konusu olması

durumunda, belirli bir raporlanabilir bölüme ilişkin toplam varlık ve borçlara dair bir

ölçümü,"

 

(b) 52 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 53 üncü paragraf

eklenmiştir.

 

"53. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 16A Paragrafı

değiştirilmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde

Değişiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinde

veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya

izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, bu husus

dipnotlarda açıklanır."

 

MADDE 9 - Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama

dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu

Tebliği 1/1/2013 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

 

MADDE 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

 

Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

AHMET HAYVALI

SAMDEN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ