Ahmet HAYVALI
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
a.hayvali@samden.com.tr

    DİĞER YAZILARIMIZ

TORBA KANUNU VE MÜKELLEF BEKLENTİLERİ …

TORBA  KANUNU VE MÜKELLEF BEKLENTİLERİ …

Ahmet HAYVALI

Sorumlu Denetçi

Samsun SMMMO Onursal Başkanı

 

             Uzunca sayılabilecek bir süre bu Torba Yasanın kapsamının tartışılması ile geçti denilebilir. Süreçte  farklı beklentiler oluştu elbette.  Belki  de yetkililer tarafından  bu artık son kez !  diye açıklanabilecek çok kapsamlı bir vergi affı gibi mesela. Tıpkı daha öncekiler gibi…

 

            Nihayet,  11 Eylül 2014 tarih ve  mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazetede 6552 sayılı Torba Yasa  yayımlandı. Bu Yasanın neler getirdiğine kısa başlıkları itibarıyla bir bakalım.

 

1)  213 Sayılı VUK kapsamına giren vergi, resim, harç ve fon payı ile eğitime katkı payını ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından 30.04.2014 ve öncesi için.

·          Beyana dayanan  vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve

bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından,

·         2014 yılına ilişkin olarak 30.Nisan.2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı

vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından,

·          30.Nisan.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına

bağlı olmayan vergi cezalarından,

·         6552 sayılı Yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da

ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

2)     6552 Sayılı Yasanın yayım tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Yasanın yayımlandığı tarihe kadar Yurtiçi  Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

3)    Bu Yasa ile  bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere  % 3 vergi ödemek suretiyle, 100- Kasa Hesabı ve 131 Ortaklar Cari Hesabını düzeltme imkanı getirilmektedir..

4)   Bu Yasa’ dan yararlanabilmek için 01.Aralık.2014 son gün olarak belirlenmiştir.  İlk taksit Aralık ayında ödenecektir.  Borç nedeniyle mükellef hakkında haciz işlemi var ise bu hacizler yapılan ödemeler nispetinde  kaldırılacak ve bunlara isabet eden oranda teminatlar iade edilecektir.

 

 

Kuşkusuz, Torba Yasanın tamamı bütün bunlardan ibaret değil.  Yasa İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun “  adı ile yayımlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla başta  4857 Sayılı İş Kanunu olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu - 3213 Sayılı Maden Kanunu - 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu  - 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü  Hakkında Kanun - 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarında değişiklik içeren hükümler  bulundurmaktadır.  Yani adına yaraşır biçimde tam bir torbadır.  Bu anlamda geniş bir vergi mükellefi kitlesini yakından ilgilendirmesi sebebiyle vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kısmına kısa başlıklar bölümünde yer vermekle yetindim. Kuşkusuz  yapılandırma kapsamına SSK ve Bağ-Kur Prim borçları da girmektedir.

Bu yazıda maksat Torba Yasanın tanıtımını ve neler getirdiğini anlatmak değildir. İşin o bölümü bol miktarda yapıldı. Yasa ve uygulaması hakkında çok sayıda makale yazıldı. Hemen hakkını teslim ederek belirtmeliyim ki yine en doyurucu ve aydınlatıcı bilgilendirme İSMMMO tarafından ayrıntılarıyla muhasebe maddesi örnekleriyle birlikte yapıldı.

Burada bana göre asıl üzerinde durulması gereken bu denli büyük beklentilere yol açan Torbadan çıkanların beklenti sahiplerini tatmin edip etmediğine bakmaktır.

Hemen ve altını çizerek ifade etmek gerekirse HAYIR. Yasa bu noktada beklentilere cevap vermekten uzaktır.  Evet bir borç yapılanması vardır. Kasa ve Ortaklardan Alacaklar hesaplarında mükellefin açmazlarından sayılabilecek bir soruna çözüm getirmektedir. Ama asla yeterli değildir.  Torba Yasanın içinde:

1)     6111 Sayılı Yasadan daha geniş kapsamlı bir matrah artırımı olmalıydı ( 2013 yılını da

kapsayan)

2)     Mükelleflerin 6111 Sayılı Yasada hayal kırıklığına  uğradığı ve bu hayal kırıklığını da

giderecek bir düzenleme ile Stok Affı getirilmeliydi. Olabildiğince düşük oranlı KDV ve kabul edilebilir taksitlendirme süresi ile birlikte.  Bu örnekler çoğaltılabilir.  Kaldı ki mali idarenin de Yasanın bu halinden çok hoşnut olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla TBMM nin açılışı ile birlikte ve zaman kayıp edilmeden Torba Yasanın yeniden ele alınacağı söylemleri vardır.

 

 Öyle de olmalıdır. Yasa yeniden ele alınmalı ve kamu oyunda yaratılan beklentilere cevap verebilir hale getirilmelidir.