Ahmet HAYVALI
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
a.hayvali@samden.com.tr

    DİĞER YAZILARIMIZ

2015 YILINA GİRERKEN DEFTER TUTMA HADLERİ

2015 YILINA GİRERKEN DEFTER TUTMA HADLERİ  …2015 takvim yılında kullanılacak yasal defterlere ilişkin hadleri belirleyecek Genel Tebliğ henüz yayımlanmadı.

Ancak, yayımlanacak hadlerin o takvim yılının son dönemine ilişkin olarak yayımlanan değerleme Oranı ile bağlantılı olduğu muhasebe meslek camiası ve ilgililer tarafından bilinmektedir.

 

2014 yılı Yeniden Değerleme oranı, 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı RG.' de 430 seri nolu VUK Genel Tebliği ilr % 10.11 olarak yayımlanmış bulunmaktadır.

 

Yeniden Değerleme oranı esas alınarak ( kesin olmamak koşuluyla) 2015 yılında kullanılacak defterlere ilişkin hadler tarafımızdan hesaplanmış olup tablo aşağıda sunulmuştur.

 

 

2014

2015

% 20 fazlası

1) Yıllık Mal alışları toplamı

150.000

165.000

198.000

2) Yıllık Mal Satışları toplamı

200.000

220.000

264.000

3) Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar

80.000

88.000

105.000

4) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar (Alım-Satım ve Hizmet beraber)

150.000

165.000

198.000

 

  • Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar. İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.

  • Hesap döneminde iş hacimleri tespit edilen bu hadlere nazaran % 20'yi aşan bir nispette düşük olması durumunda ise veya peş peşe üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük göstermiş ise mükellefler takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

  • Yukarıda belirtildiği üzere defter hadlerine ilişkin VUK Genel Tebliği henüz yayımlanmamış olup, tablo %10,11 Yeniden Değerleme Oranı esas alınarak tanzim edilmiştir.